Munkahelyi baleset

“Nagyon súlyos munkahelyi baleset következtében lebénultam. Senki sem törődött velem, nem érdekelt senkit, hogy mi lesz velem ezek után. Jelenleg itt foglalkoznak az ügyemmel, több tízmillió forint kártérítési igényem érvényesítése van folyamatban a Baleseti-Kártérítés.com szakértőinek segítségével. Ezúton is hálásan köszönöm nekik!” F. József

Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén vagy a munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved, és ebből eredően kára keletkezik. Fontos tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved, az abból eredő vagyoni és nem vagyoni károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie.

   

Első lépés: a baleset időpontja

munkahelyi balesetMunkahelyi baleset elszenvedése során elsődleges kérdés annak a tisztázása, hogy a munkahelyi baleset mikor történt? Ez alapján dönthető el ugyanis, hogy a munkáltatónak a régi (1992. évi XXII. törvény), vagy az új munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) alapján kell megtéríteni a balesettel összefüggésbe hozható károkat!

Ezt nagyon egyszerűen úgy lehet eldönteni, hogy amennyiben a munkahelyi baleset 2012. július. 01. napja előtt történt, akkor a régi Munka Törvénykönyvének a rendelkezései az irányadóak a károk megtérítésére. Amennyiben azonban 2012. július 01. napja után történt, annyiban az új Munka Törvénykönyvének a szabályozása lesz az irányadó. Bővebb információt a Munka Törvénykönyv változásának hatásáról a kártérítési ügyekben itt olvashat.

Ön is munkahelyi baleset, üzemi baleset áldozata? Vegye fel velünk a kapcsolatot, szakértőink most ingyenesen megvizsgálják ügyét!

Igen, visszahívást kérek!

 

Kitől követelhető kártérítés munkahelyi baleset esetén?

munkahelyi baleset

A régi Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért, vétlenségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Hasonlóképpen felel a munkáltató a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért is. A munkáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. (Mt. 174. §.)

E bonyolultnak tűnő jogszabályhely tehát azt mondja ki, hogy munkahelyi baleset bekövetkezése után a munkáltató (adott esetben a felelősségbiztosítója) köteles fizetni kártérítést a munkavállalónak. Lényeges azonban, hogy a baleset a munkavállalót munkaviszonyával összefüggésben érje, illetve az ne a munkavállaló elháríthatatlan magatartásából származzon. Fontos tudni, hogy a munkaviszony fogalom a munkavállalót védi, ebből eredően a munkaszerződés nélkül végzett feketemunka vagy fusi munka nem alapozza meg a munkáltató fizetési kötelezettségét, az más eljárás tárgya lehet.

munkahelyi balesetA munkavégzés nem csak a konkrét munkavégzési tevékenységet fogja át, hanem idetartozik a munka kezdete előtti, úgynevezett előkészítő, valamint a személyes szükségletekkel összefüggő (étkezés, átöltözés, tisztálkodás) tevékenység során elszenvedett káreset is.

Gyakran előfordulhat, hogy a munkavállalót munkába/ból történő utazása alkalmával éri baleset. Az ebből eredő károkért csak akkor felel a munkáltató, ha a szállítás a munkáltató által üzemeltetett (ill. saját) járművel való közlekedés során következik be. Egyéb esetben a baleset, a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti úti üzemi balesetnek minősül.

A munkáltató kártérítési felelőssége tehát igen szigorú (ún. objektív felelősség), gyakorlatilag minden munkabaleset, üzemi baleset esetén kártérítést kell fizetnie!

Csak akkor nem kell fizetnie, ha bizonyítani tudja, hogy a baleset csak és kizárólag elháríthatatlan külső ok következménye volt, vagy maga a dolgozó okozta a kárt kizárólagosan és elháríthatatlanul. A gyakorlatban kármegosztást alkalmaznak abban az esetben, ha a kár részben a munkavállaló magatartása miatt keletkezett.

Igen, visszahívást kérek!

 

Meddig kell fizetnie a munkáltatónak?

A kárigény elévüléséig!

munkahelyi balesetA munkabaleset, üzemi baleset bekövetkezése után kártérítési igény – fő szabály szerint – a káresemény bekövetkezésétől számított 3 évig érvényesíthető minden különösebb magyarázat nélkül. Azonban, ha olyan kárt okoztak, mellyel bűncselekmény is megvalósult, akkor az elévülési idő a bűncselekmény elévülési idejéhez fog igazodni, azaz akár 8-10 év is lehet! Amennyiben tehát az elévülési időn belül van még a munkabaleset, üzemi baleset időpontja (például 3 éven belül), de már megszűnt a károsult munkaviszonya (például rendes felmondással), attól még kárigényét ugyanúgy lehet érvényesíteni, mintha még munkaviszonyban állna. Az elévülést azonban megszakítja a balesetet szenvedett munkáltató írásbeli felszólítása kártérítés fizetésére, vagy a munkavállaló igényének bírósági úton történő érvényesítése. Ebben az esetben az elévülés megszakad, majd újrakezdődik. Fontos kiemelni továbbá, hogy járadékkövetelés esetén az csak 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető, kivéve, ha a munkavállalót a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli, illetőleg ha a munkáltató a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül nem hívta fel a munkavállalót a kárigénye előterjesztésének lehetőségére.

Ne szalassza el annak lehetőségét, hogy az Önnek okozott károkat maradéktalanul megtérítsék! Igényelje segítségünket munkahelyi balesete kártérítési ügyében!

Igen, visszahívást kérek!

 

Milyen kártérítést követelhet a munkavállaló munkahelyi baleset esetén?

munkahelyi balesetAlapvetően 3 nagy csoportja létezik a munkavállaló által követelhető kártérítésnek:

  • vagyoni,
  • nem vagyoni,
  • és az úgynevezett járadék jellegű károk.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy e három csoportban szereplő pontos kárcímeket, azok teljes körét képtelenség felsorolni, mivel ahány ember annyiféle kárigény merül fel.

Példálózó jelleggel azonban érdemes megemlíteni, hogy a vagyoni károk közül jó eséllyel érvényesíthető a munkahelyre bevitt vagyontárgyban keletkezett kár (pl.: megsérült ruházat), a balesettel kapcsolatban keletkezett indokolt és igazolt költségek (ápolás-gondozási költség, háztartási kisegítő költsége, utazási költség, gyógyszerköltség, stb.), valamint azon elmaradt vagyoni hátrány is (keresetveszteség), mellyel a sérült munkavállaló bizton számíthatott volna.

Nem vagyoni kár meghatározása gyakorlatilag mindaz a kár, amelyek személyiségi jogi sérelmet okoznak. Például minden magyar állampolgárnak joga van a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ebből eredően tehát, amennyiben csonttörést szenved, e személyiségi joga sérül. A személyiségi jogi sérelem megalapozza a kártérítés megfizetését, azonban annak összegszerűsége nagyban fog függni az okozott sérelem súlyától, és nem utolsó sorban a kárigény pontosságától vagy a képviselő szakmai tudásától.

A harmadik csoport – bár az előbbi kettőhöz szorosan kapcsolódik! – a járadék követelés köre. Erre akkor kerülhet sor, ha a balesetben megsérültnek a jövőben rendszeres jelleggel visszatérő kiadása keletkezik (költségpótló vagy jövedelempótló), például azon oknál fogva, hogy élete végéig gyógyszereket kell majd szednie. Ebben az esetben a károkozónak meg kell térítenie az ilyenfajta kiadásokat – általában– havi rendszeres jelleggel. (pl.: havi 4.000 forintot gyógyszerre). Természetesen itt is lehetőség van egyezségkötésre, amely azt jelenti, hogy a károsult igényét (havi 4.000 forintot) előre kérheti (járadék megváltás), azonban ennek összege pontos kockázatelemző számítást igényel.

Tudja meg, milyen eszközök vannak a kezében munkahelyi-, üzemi baleset esetén! Jelentkezzen ingyenes tanácsadásunkra még ma!

Igen, visszahívást kérek!

 

Kártérítési eljárás a munkabaleset, üzemi baleset után?

munkahelyi balesetMunkabaleset, ill. üzemi baleset után a munkavállaló a munkaképesség csökkenésével arányos összegű társadalombiztosítási szolgáltatásokra jogosult (baleseti táppénz, baleseti járadék, rokkantnyugdíj, ingyenes gyógyszerek). Ezen felül azonban a munkáltató köteles megtéríteni a társadalombiztosítási ellátásokkal nem fedezett vagyoni és (természetesen) nem vagyoni károkat.

A kártérítési eljárást célszerű minden esetben egy alapos kárigény benyújtásával kezdeni, melyhez mellékelni kell az orvosi iratokat, számlákat. Ezt követően érdemes a munkáltatóval/biztosítóval egyeztetni, ahol a felek együttesen tisztázzák tényleges elképzeléseiket. Abban az esetben, ha az álláspontok távol állnak egymástól, akkor haladéktalanul meg kell indítani a polgári peres eljárást (munkabaleset, üzemi baleset esetén munkaügyi jogvitát kell kezdeményezni). A végső kártérítési összegről a bíróság fog dönteni, azonban a peres út nem akadálya annak, hogy adott esetben a bíróság előtt is egyezséget kössenek a felek.

 

Miben segíthetünk személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén?

munkahelyi balesetA Baleseti-kártérítés.com olyan jogi szakértő partnerekkel dolgozik, akik csak és kizárólag kártérítési ügyekkel foglalkoznak. Kifejezetten baleseti kártérítésekre szakosodott, profi specialistáink​ nem hagyják egyedül ügyfeleiket a biztosítókkal és károkozókkal szemben, vállalják a problémás ügyeket ​is. Sikerdíjas szolgáltatásaink fejében vállaljuk az ügyeket, amely azt jelenti, nem kérünk előre pénzt ügyfeleink jogi képviseletéhez, az ügyvédi munkadíjat csakis a sikeres kártérítési eljárás után​ számoljuk fel.

Balesetével elszenvedett kárait felmérjük, melynek alapján egy olyan kárigénnyel élünk a biztosító társaságok irányába, amely teljes mértékben az Ön érdekeit védi. A fentieken túl széleskörű kárrendezési tapasztalatokkal rendelkező kollégáink már a kezdetektől segítségére lesznek jogos kárának az érvényesítésében. Szakemberekből álló csapatunk teljes mellszélességgel kiáll ügyfeleiért és évek hosszú sora alatt megszerzett szakmai tudásával az elérhető legmagasabb kártérítés megfizetését éri el a lehető legrövidebb időn belül.

 

Kérdése van személyi sérüléssel járó közlekedési balesetét illetően?

Ha Ön bizonytalan kártérítésének összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, keressen minket a Kapcsolat menüben található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon e-mailt –, és készséggel válaszolunk kérdéseire. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!